Hamnarnas roll under lupp

I takt med transporterna ökar finns ett behov av att flytta över gods från land till sjö. Vad ställer det för krav på hamnarna? Arbetet i en ny förstudie inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart fokuserar på hamnarnas kritiska roll i transportsystemet.

– Det behövs ökad kunskap för att bättre förstå hur hamninfrastrukturen tillfredsställer samhällets behov idag och i framtiden. Många mindre hamnar har problem med konkurrens från större hamnar samtidigt som den långvariga konflikten i Göteborgs hamn visade på att det finns en sårbarhet i systemet, säger Linnea Kjellsdotter Ivert på VTI till Lighthouse.

Målet med förstudien är att generera ny och tillämpad kunskap för att nå de transportpolitiska och klimatpolitiska målen. Det är förstås ett brett mål, speciellt med tanke på att det handlar om en förstudie. Primärt handlar det därför om att få fram ett bra underlag för en kommande huvudstudie.

– Inom projektgruppen har vi diskuterat en hel del kring vilka frågeställningar som är intressanta. Hur påverkar en ökad transportefterfrågan Sveriges hamnar? Hur fördelar sig transporterna på olika hamnstråk? Vilka varugrupper väntas öka/minska? Hur kommer olika trender, som exempelvis cirkulär ekonomi, att påverka? Det är några frågor vi tycker är intressanta att reda i, säger Linea Kjellsdotter Ivert.

En tidigare förstudie som gjorts av Lighthouse inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart visar på att en överflyttning av gods från land till sjö kan leda till att den ökade trafiken främst kommer att gå via små hamnar, och inte via stora som många tror. Linnea Kjellsdotter Ivert och hennes kolleger kommer också att lägga ett speciellt fokus på små hamnar och hur de kan förbereda sig för en ökad transportefterfrågan. I projektet ingår en fallstudie av Uddevalla hamn.
 
– Där jobbar man mycket regionalt och tillsammans med Uddevalla kommun för att ta en lite större plats. Man har många tankar och idéer, till exempel om cirkulär ekonomi och man är intresserad av sin roll framåt i transportsystemet.

Förstudien Intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur genomförs av forskare på VTI och SSPA i samarbete med Uddevalla Hamn och Uddevalla kommun. I augusti 2021 ska den vara klar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *