Stor potential för närsjöfart i Väst

Dagens pråmar är moderna och miljöanpassade och kan ta ett 50-tal containers. Foto: Rensen Dreissen

Den 7 mars lossades den första containerpråmen från Göteborg vid kaj i ett vinterkallt Vänersborg, i ett försök med ny inlandssjöfart på Göta älv.

Kraven på fartygens prestanda, lots, full besättning och farledsavgifter gör att inlandssjöfarten idag inte kan konkurrera med lastbil. Men Johan Lantz, vd på rederiet Avatar Logisics, vill att EUs regler för inlandssjöfart ska gälla även för Sverige. – Med enklare fartyg och slopade farledsavgifter kan man sänka kostnaderna.Vi vill ha samma regler som i övriga EU och där krävs t ex inte lots, säger han. – Det går inte att konkurrera om vi ska betala 25 000 kr extra per pråm. Avatar Logistics ägs av de Vänerbaserade rederierna Erik Thun AB, Ahlmarks Lines AB och det holländska pråmrederiet VT Group Ltd.

”Sliter inte på vattnet”

– Lastbilar har ju varken lotsplikt eller slitageskatt, men de sliter på vägarna utan att betala för det. Sjöfarten sliter inte på vattnet, men betalar ändå höga farledsavgifter. Sjöfartsverket aviserar t o m höjda farledsavgifter inför 2018. – Vi vill skapa en konkurrenskraftig logistiklösning. En ny hamn och logistikplats i Vargön kan bli en knutpunkt för kombitransporter. Vargön Alloys, som finns där, är intresserade av försöket med pråmar och deras veckovisa containertransporter kan bli en bas för satsningen. Idag går tomma containrar från Göteborg till Alloys på lastbil. Där fylls de, för att sedan gå tillbaka till Göteborg på lastbil och vidare på fartyg. – Här skulle behövas en kombiterminal för lagring av containers och omlastning. En idealisk plats, eftersom vi då slipper en sluss, säger Johan Lantz.

Vänersborg som logistiknav

– Jag ser Vänersborg som ett logistiknav för containrar för södra Vänern, med en potential på 20 000 TEU per år. Fler lageretableringar är att vänta i Vänerområdet. Marie Dahlin, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg, som var med vid kajen, ser också stora vinster för regionen och tror på ett starkt kundunderlag. Nyligen etablerade norskägda Varner-Gruppen sitt stora nordiska centrallager i Vänersborg. Målsättning för Avatar är att starta en fast containerlinje på Göta älv redan hösten 2017, om en basvolym kan garanteras. – Vi undersöker möjligheten att ta hit en modern holländsk pråm, för dagliga avgångar, säger Johan Lantz. I dagsläget handlar det ännu inte om pråmtrafik på Vänern, regelverket är annorlunda där. Trafikverket är medfinansiär i projektet. – Det visar att myndigheten också tror på idén och vill vara med och driva utvecklingen av inlandssjöfarten, säger Johan Lantz. Inre vattenvägar har stor potential, anser också Joachim Glassell, vd Sjöfartsforum. – Vi pratar om inre vattenvägar och politiker sjunger gärna deras lov. Men när det kommer till kritan är man inte beredd att investera. Man tycker det är för lite gods. Nyligen gav dock regeringen i uppdrag åt myndigheten Trafikanalys att utreda förutsättningarna för ett system där transportköpare som flyttar gods från väg till sjöfart får en s k ecobonus. Sådana system finns i flera EU-länder.

Ersätter 25 miljoner lastbilar

Ungefär 500 miljoner ton gods per år går på inre vattenvägar i Europa. Det ersätter 25 miljoner lastbilar. Transporterna går främst på Rhen och Donau. Det segment som väntas öka mest är containers. Göteborgs hamn deltar i försöket. Den 50 meter långa och 12 meter breda pråmen Kanalia gick i mars med importcontainrar från APM Terminals i Göteborg till Vänersborg. För Göteborgs hamn innebär det mer gods för omlastning.

– Inlandssjöfarten behöver konkurrensneutrala
förutsättningar, säger Johan Lantz.

Lossning och lastning från en containerpråm kan också styras och planeras bättre än lastbilsflöden, visar APM Terminals erfarenheter från kontinenten.
– Sådan trafik bedrivs redan i Rotterdams och Antwerpens hamn, säger Johan Lantz. Moderna och miljöanpassade pråmar kan drivas med hybriddrift och biodiesel. – Från hamnbolagets sida stimulerar vi inlands- och kustsjöfart på olika sätt. Förutom att vi stödjer det här projektet, har inlandssjöfarten rabatt i hamntaxan, sa Magnus Kårestedt, vd Göteborgs hamn, vid invigningen. I Paris, Amsterdam, Rotterdam och London finns en väl fungerande citydistribution via inre vattenvägar, med moderna pråmfartyg som kan gå nattetid och distribution med elfordon. Behovet av transporter till byggen, citydistribution av konsumtionsvaror i Göteborg och andra sjöfartsstäder är stort och ökar. I Stockholm prövar Skanska nu pråmtransporter till Slussenbygget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *