Simulering för smartare farledsfördjupning

Patrik Benrick. Foto Sjöfartsverket

Idag kan inte de största containerfartygen komma in i Göteborg med full last. Därför kommer farleden fördjupas, en process som nu inletts med samråd. Men redan nu kör lotsar den nya farleden i Sjöfartsverkets simulatorer.

– Genom simuleringar kan vi optimera muddringsbehovet, och hålla nere projektets kostnader och miljöpåverkan, berättar Patrik Benrick på Sjöfartsverket.

Göteborgs hamn är ensam i landet om att hantera transocean direkttrafik, och direktsjöfarten är viktig för svenska företags globala handelsmöjligheter. Men containerfartygen blir allt större: på tio år har lastkapaciteten nästintill fördubblats, och för att Göteborg ska kunna fortsätta ta emot direkttrafik behöver farleden in till Göteborgs hamn fördjupas. Dagens största fartyg går så djupt att de bara kan vara lastade till hälften när de anlöper Göteborgs hamn. Även farledens bredd och vändytan i hamnen begränsar för de största fartygen.

– Vi har direktgående linjer som passerar utanför Göteborgs hamn idag, men åker vidare till andra hamnar. Vi som hamn ska vara en garant för näringslivets access till omvärlden, och bygga linjenät för den typ av trafik som kunderna efterfrågar. Där är farledsfördjupningen en jätteviktig faktor för att locka hit den direktgående trafiken, säger Claes Sundmark på Göteborgs hamn.

Projektet “Skandiaporten” – en fördjupning och breddning av farleden i Göteborgs hamn och därtill förstärkningar av kajen. Projektet ingår i regeringens nationella infrastrukturplan för 2018–2029 och genomförs i samarbete mellan Sjöfartsverket, Trafikverket och Göteborgs Hamn.

 

MSC Viviana är ett av de fartyg som utgör direkttrafiken mellan Göteborgs hamn och Asien. Farledens begränsningar gör att fartyget endast kan komma in i hamnen lastat till hälften. Foto: Göteborgs Hamn

Optimering med simulering

För att optimera den nya farleden används simuleringsteknik, för att se var och hur mycket farleden behöver grävas ut och fördjupas.  I Sjöfartsverkets  bryggsimulatorer på Lindholmen är det möjligt att göra fullständiga simuleringar av de operationer som utförs på ett riktigt fartyg: I olika väder, med olika typer av fartyg runt sig och på olika platser och hamnar runt jorden, även i trånga passager. Tolv lotsar som kör sträckan regelbundet har gjort simulereringar i två omgångar, och hittills har försöken gett goda resultat.

– Simuleringarna gör att vi kan optimera farledens yta och muddringsbehov. Det handlar både om att hålla nere projektets kostnader och att hålla nere miljöpåverkan, och i det här fallet drar dessa krafter åt samma håll, så är det inte alltid, säger Patrik Benrick.

– Det handlar om att se hur snävt vi kan designa farleden med bibehållen säkerhetsmarginal. I höstas räknade vi med att behöva muddra bort 12 miljoner kubikmeter för att nå ett farledsdjup på 17.5 meter, men nu är vi nästan nere på 11 miljoner kubik.

Framförallt handlar det om en fördjupning av den befintliga farleden från Torshamnen och inåt som behövs, poängterar han.

– Det är väldigt få breddningar av farleden som behövs.

 

Lång process

Innan projektet kan starta måste dock en miljökonsekvensbeskrivning, MKB till, och ansökan om miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen godkännas. Det handlar om bl a utredningar av buller, grumling, marinbiologi och förekomst av förorenade sediment. I slutet av februari ska samrådsprocessen vara avslutad.

– Miljötillståndet är nog den största osäkerheten vad gäller tidplanen för projektet. Den andra delen är att få till uppdelningen av finansieringen.

Till våren hoppas Patrik Benrick att man har en färdig projektbeskrivning till stånd, där det slutgiltiga projektets utformning och finansieringsbehov är klart beskrivet.

– Vi har utrett kanske fem olika scenarier, finansieringen för farleden är ju klar, men sen är frågan vad exakt som ska ingå. Det är ett väldigt viktigt skede i utredningen som pågår nu.

Av Hilda Hultén

Fakta: Skandiaporten

Fördjupningsbehov: Från 13,5 till 16,5-17,5 meters djupgående.

Statlig delfinansiering: 1,255 miljarder kronor.

Samhällsnytta: En satsad krona ger fyra tillbaka.

Muddringsbehov: cirka 11 miljoner kubikmeter.

Tidplan byggprocess: Kajförstärkning: 2022, muddring: 2024, planerat färdigställande: 2026.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *