Den urbana gruvan är redo att utvinnas

Ca 20 ton guld skulle kunna utvinnas ur skrotade bilar i Europa varje år. Foto Empa

Uttjänta bilar innehåller stora mängder metaller som skulle kunna tas tillvara och som behövs i framtiden – bland annat till elfordon, solceller och elektronik[MLS1] . Chalmersforskaren Maria Ljunggren Söderman har inventerat metalltillgångarna i Europas personbilsflotta.

Omkring 6-7 miljoner bilar återvinns varje år i Europa, varav knappt 200 000 i Sverige. ​Dagens personbilar innehåller stora mängder elektronik och därmed värdefulla metaller som guld, kobolt och litium.

– Överallt sitter så kallade kritiska material, och idag är inte systemen för att ta tillvara på dem särskilt väl utbyggda. Att dessa ämnen inte återvinns är ett problem både på kort och lång sikt, säger Maria Ljunggren Söderman, forskare på Miljösystemanalys på Chalmers tekniska högskola.

Många av dessa finns med på EUs lista över “kritiska metaller”, som är mycket betydelsefulla för Europas ekonomi samtidigt som risken för begränsad tillgång är hög då importberoendet är stort.

– De kritiska metallerna är av ekonomisk betydelse och har en supply-risk – de utvinns i liten omfattning inom EU idag och är dessutom svåra att ersätta på kort sikt. På lång sikt utgör de en ändlig resurs och därför viktiga att hushålla med.

I forskningsprojektet ProSUM har hon inventerat vilka kritiska metaller som finns i Europas 260 miljoner personbilar starka fordonsflotta. Dessa potentiellt återvinningsbara metaller kommer att bli än viktigare i framtiden.

– När man ställer om fordonsflottan mot energieffektiva och fossilfria fordon behövs helt nya material. Det är en stor omställning.

 

Potentiell guldgruva

Det är inte bara eldriften som gör att andelen kritiska metaller i bilar kommer öka framöver. Det gäller även när man gör bilarna lättare med starka lättviktsmaterial och för in nya tekniker som autonomdrift och uppkopplade fordon[MLS3] , säger Maria Ljunggren Söderman.

Idag tar bilåtervinningen främst vara på metaller som stål, järn, aluminium och koppar. Men forskarna har bl a räknat fram att de bilar som lämnar Europas fordonsflotta varje år innehåller ca 20 ton guld [MLS4] – som skulle kunna utvinnas.

Maria Ljunggren Söderman, Foto Jan-Olof Yxell.

– Bilen har ganska lång livslängd, kan repareras, säljas vidare och delas av flera användare och på så sätt är den ett bra exempel på en produkt som passar i en cirkulär ekonomi. Man återvinner den också med en hög återvinningsgrad, upp emot 85 procent. Men materialet används ofta i applikationer med lägre kvalitetskrav och därför i liten utsträckning till nya bilar.

När det gäller guldet så tror Maria Ljunggren Söderman att där skulle kunna finnas ekonomiska incitament för återvinningsbranschen att agera. Men många andra kritiska metaller har lägre råvarupriser, och där krävs någon typ av initiativ för att även dessa ska tas till vara.

– Man får titta på faktorer som återvinningsteknik och fordonsdesign för att göra metallerna enklare att återvinna.

– En idé vore att göra det möjligt för konsumenten att betala en avgift för att bekosta en mer avancerad återvinning av fordonet, på liknande sätt som man idag betalar för förpackningsåtervinning. Men det är min egen tanke.

EU-projektet ProSUM med 17 parter från universitet, institut och organisationer har kartlagt mängden kritiska och knappa metaller i Europas batterier, fordon och elektriska och elektroniska produkter. Projektet finansieras av Horisont 2020. Resultatet redovisas i databasen ”The Urban Mine Platform”, som visar de kritiska metallernas resa, från att de sätts på marknaden tills de blir avfall. Maria Ljunggren Söderman har ansvarat för kartläggningen av fordon i projektet. Även Duncan Kushnir, Lunds universitet, samt Amund N Løvik, Empa i Schweiz, har deltagit i fordonskartläggningen.

 

Text: Klara Eriksson

 

Visste du att:

  • I genomsnitt äger varje person i EU 250 kilo elektriska och elektroniska produkter, 17 kilo batterier och nästan 600 kilo fordon.
  • En enda smartphone innehåller ca 40 kritiska metaller, med 25-30 gånger större guldkoncentration än de rikaste guldmalmerna.
  • I EUs, Norges och Schweiz fordonsflotta 2015 fanns cirka 30 ton guld i nya bilar som sattes på marknaden, cirka 400 ton guld i bilar i den aktiva flottan och cirka 20 ton guld i bilar som lämnar fordonsflottan.
  • År 2020 beräknas det finnas ca 18 000 ton av den sällsynta jordartsmetallen neodym i den aktiva bilflottan – nio gånger så mycket som år 2000.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *